Användarvillkor

Uppdaterad 2018-08-16

Sleeping World AB, org. nr. 559085-8477, Box 4031, 20311, e-postadress: support@Sleepingworld.se, (“Sleeping World”), tillhandahåller en digital abonnemangstjänst genom vilken du som användare får tillgång till en sensor som du lägger i din säng och kopplar via bluetooth till din android- eller Iphoneapp. Sensorn mäter hur du sover och ger dig tips om vad du kan göra för att öka chanserna till en bra sömn. Detta avtal och dess användarvillkor (“Villkoren”) gäller då du (“du” eller “Användaren”) får tillgång till och/eller nyttjar Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till, när du registrerar dig för någon av Sleeping Worlds abonnemangsformer, tillvalstjänster, produkter, använder ett presentkort eller registrerar dig för en provperiod. Tjänsten som omfattas av Villkoren marknadsförs under namnet “Sleeping World” och ges ut av Sleeping World AB.

För att ingå dessa Villkor med Sleeping World och därmed bli en abonnent av Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal och acceptera att vara bunden av Villkoren.

Genom att skapa ett konto för att använda Tjänsten och/eller genom att i förekommande fall markera en kryssruta, godkänner och accepterar du Villkoren. Därmed samtycker du även till att Sleeping World behandlar dina personuppgifter i enlighet med Sleeping Worlds integritetspolicy. För att nyttja Tjänsten krävs att Villkoren godkänns och accepteras. Villkoren beskriver de förhållanden under vilka Tjänsten görs tillgänglig för Användaren och ersätter tidigare villkor.

Tilläggsvillkor kan komma att appliceras på delar eller aktiviteter tillhörande Tjänsten, så som tävlingar, tilläggstjänster, andra aktiviteter, särskilt innehåll, produkter eller mjukvara som tillgängliggörs genom Tjänsten. Om tilläggsvillkor krävs, kommuniceras dessa i anslutning till relevant aktivitet eller produkt. Sådana tilläggsvillkor som tillhandahållits av Sleeping World kompletterar Villkoren och äger vid en eventuell konflikt företräde framför Villkoren.

Genom att acceptera Villkoren godkänner och accepterar du att Sleeping World har rätt att avsluta eller pausa din tillgång till Tjänsten utan föregående varning om du underlåtit att följa Villkoren i något avseende.

 

1. TJÄNSTEN

1.1.

Nyttjande av Tjänsten omfattar när en Användare via en app och Sleeping World Sleep Sensor mäter sömn och använder appen för att få tips om hur man sover bättre. Det gäller även när man köper produkter av Sleeping World via webshoppen. Tjänsten får bara användas för privat bruk.

1.2.

Endast den som är bosatt inom EU/EES kan använda Tjänsten. Tjänstens innehåll kan variera mellan de länder där Tjänsten är tillgänglig. För information om tillgängligt utbud i det land du befinner dig i hänvisas till www.Sleeping World.se.

1.3.

För att nyttja Tjänsten krävs en mobiltelefon med Android eller IOS med bluetooth och internetuppkoppling samt har Sleeping Worlds app installerad. De vid var tid gällande tekniska förutsättningarna för att nyttja Tjänsten. Sleeping World tar endast ansvar för att tjänster fungerar för de versioner av operativsystem och telefoner som vid varje tillfälle listas på www.sleepingworld.com.

1.4.

Som en del av Tjänsten tillhandahåller Sleeping World en sensor som Användaren placerar i sin säng enligt instruktioner som medföljer. Denna sensor är Sleeping World egendom och ska återlämnas när Tjänsten avslutas av någondera part. Det är användarens ansvar att skicka tillbaka sensorn enligt Sleeping Worlds instruktioner. Användaren har till ansvar att sköta sensors enligt anvisningarna och tillse att den inte skadas eller på annat sätt förstörs eller smutsas ner. Efter 2 års kontinuerligt abonnemang över går sensors i Användarens ägo.

1.5.

Sleeping World förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för att nyttja Tjänsten och att från tid till annan lägga till eller ta bort tjänstepartners. Sleeping World ska vidta alla rimliga åtgärder för att ändringar som innebär begränsningar i möjligheten att nyttja Tjänsten meddelas berörda användare via e-post senast trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft. Sleeping World förbehåller sig dock rätten att när som helst lägga till eller ta bort en tjänstepartner utan att informera om detta.

1.6.

Användaren åtar sig att använda Tjänsten och alla dess funktioner i enlighet med Villkoren och relevanta lagar, regler eller andra begränsningar som avser användning av Tjänsten eller dess innehåll.

2. GRATIS PROVPERIOD

2.1.

Ditt abonnemang kan i vissa fall inledas med en gratis provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår under Trettio (30) dagar eller så länge som specificerats vid tidpunkten för Din registrering och är ämnad att ge Användaren en möjlighet att testa Tjänsten en gång gratis för att sedan besluta om att behålla abonnemanget eller avsluta det. Provperioder erbjuds inte alltid. 

2.2.

När du registrerar dig för en Provperiod övergår du automatiskt till ett månadsabonnemang när tiden för Provperioden löpt ut om du inte före Provperiodens sista dag avslutar abonnemanget. Avslutar du ditt abonnemang före Provperiodens sista dag debiteras du inte och ditt abonnemang avslutas.

2.3.

Sleeping Worlds avsikt är att erbjuda dig en Provperiod en gång. Därför kommer Användare som redan utnyttjat ett erbjudande om en sådan Provperiod hindras från att nyttja fler Periodperioder under en period om tjugofyra (24) månader räknat från första Provperiodens utgång. Din behörighet att nyttja ett erbjudande om en Provperiod beslutas ensidigt av Sleeping World och Sleeping World kan begränsa behörigheter för att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Sleeping World förbehåller sig rätten att återtaga eller avsluta en Provperiod om Sleeping World enligt sin egen bedömning anser att en Användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Användaren har inte rätt att kombinera erbjudandet om en Provperiod med andra erbjudanden.

3.PRISER OCH BETALNINGAR

3.1.

Sleeping World samarbetar med tredje parter som tillhandahåller betalningstjänster genom vilka alla dina betalningar kommer genomföras.

3.2.

Kunder som köper våra sängar till full pris utan särskilda kampanjvillkor får tillgång till Tjänsten utan månadskostnad. Övriga kunder tecknar ett abonnemang som betalas månadsvis i förskott till dess att Användaren väljer att avsluta sitt abonnemang. Vid månadsbetalning sker debitering var trettionde (30:e) dag från det att Användaren tecknar abonnemanget eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med utgången av sådan Provperiod om den inte avslutats av Användaren före sådan tidpunkt. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om giltighetstiden på Användarens kontokort inte kunnat bekräftas.

3.3.

Priser på Sleeping Worlds webbsida inkluderar moms. Betalning sker via kredit-/bankkort eller annat betalsätt som Sleeping World från tid till annan erbjuder Användaren. Priser kan variera beroende på vilken typ av betalningsmetod som används. För det fall priser varierar informerar Sleeping World om detta i anslutning till den allmänna betalningsinformationen på hemsidan.

3.4.

Priserna inkluderar inte eventuella datatrafikavgifter som Användarens internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt Användarens avtal med sådan leverantör/operatör.

3.5.

Sleeping World förbehåller sig rätten att stänga ned Användarens tillgång till Tjänsten vid utebliven betalning. Användare kan återaktivera tillgången till Tjänsten genom att kontakta Sleeping World via kontaktformuläret på www.Sleeping World.se eller genom att maila Sleeping World från till Tjänsten kopplad e-postadress.

4.PRESENTKORT

När du tecknar ett abonnemang med ett presentkort godkänner och accepterar du Villkoren på samma grunder som en betalande prenumerant, undantaget Villkorens betalningsvillkor. Presentkortsanvändare medges fullständig tillgång till Tjänsten under hela den period som täcks av presentkortet. Vid tidpunkten för slutet av sådan period avslutas abonnemanget automatiskt om du inte aktivt registrerar dig som betalande abonnent. Aktiverar du ett presentkort när du redan är abonnent av Tjänsten, pausar Sleeping World debiteringen till utgången av presentkortet varefter du automatiskt återgår till månadsvis betalning igen.[JN1] [DO2] 

5.ÅNGERRÄTT

5.1.

Användaren har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från och med att Användaren registrerar sig för användning av Tjänsten, från datumet för första betalningen för Tjänsten eller om Användaren registrerat sig genom inledande Provperiod, från det datum Användaren för första gången använder Tjänsten, beroende på vilket som inträffar först.

5.2.

Vill du avsluta Tjänsten under tiden du har ångerrätt rekommenderar vi att du meddelar oss genom formuläret på www.Sleeping World.se eller genom Konsumentverkets[DO3]  formulär på www.konsumentverket.se och skickar det till support@Sleepingworld.se från din till Tjänsten kopplade e-postadress eller på annat sätt meddelar Sleeping World att du önskar avsluta ditt köp inom din period med ångerrätt.

5.3.

Debiteras du felaktigt krediteras du det debiterade beloppet inom trettio (30) dagar.

6.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten tillhandahålls för din icke-kommersiella, personliga och privata användning och är avsedd endast för att ge information om din sömn och åtgärder som eventuellt hjälper dig att sova bättre. Tjänsten och innehållet i Tjänsten är Sleeping Worlds eller våra licensgivares och/eller licenstagares upphovsrättsligt skyddade egendom och alla varumärken, varumärken för tjänster, namn, utstyrselsmärken och andra immateriella rättigheter i Tjänsten eller i dess innehåll ägs av Sleeping World, våra licensgivare, våra licenstagare eller våra koncernbolag. Utan Sleeping Worlds skriftliga godkännande får ingen del av Tjänsten eller dess innehåll användas och/eller utnyttjas på andra sätt än som föreskrivs i Villkoren. Oavsett om du äger plattformarna på vilka du tar del av Tjänsten när den görs tillgänglig för dig, äger Sleeping World Tjänsten och alla immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten. Vi överlåter varken helt eller delvis några rättigheter eller något ägande i Tjänsten till dig utöver rätten att nyttja Tjänsten i enlighet med Villkoren. Inte heller överlåter vi rättigheter i eller ägande i någon eller några delar av innehållet som görs tillgängligt för dig genom Tjänsten. Ingenting som tillhandahålls av ett varumärke som Sleeping World äger eller tillhandahåller ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt att använda de varumärken som är synliga på eller i Tjänsten.

7.INNEHÅLL OCH MJUKVARULICENS

7.1.

Tjänsten är konfigurerad för att möjliggöra användningen av Tjänstens mjukvara och dess innehåll i form av analyser, tips, kunskapsbas, produkter etc. som ägs eller licensieras av Sleeping World. Härmed medges du en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke underlicensierbar, icke överlåtelsebar licens att få tillgång till och använda Tjänstens mjukvara, dess innehåll, virtuella föremål eller annat material för din personliga, icke-kommersiella användning.

7.2.

Som Användare av Tjänsten åtar du dig att inte kopiera, reproducera, ändra, skapa verk baserat på, visa, publicera, distribuera, sprida, sända, överföra, sälja, hyra, licensiera, låna, underlicensiera, cirkulera eller på annat sätt utnyttja för något syfte (kommersiellt eller annat) något material och/eller hela eller delar av Tjänsten till tredje part, (inkluderande men inte begränsat till uppvisning, spridning och distribuering av material via tredjeparts webbsida) utan föregående skriftligt godkännande från Sleeping World, såvida det inte är uttryckligen tillåtet som en följd av tillämplig tvingande lag.

7.3.

Som Användare av Tjänsten åtar du dig att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för Tjänsten, för dess innehåll eller någon teknologi för hantering av digitala rättigheter i Tjänsten; (2) dekompilera, undersöka, ta isär eller på annat sätt överföra Tjänsten till läsbar form, såvida det inte är uttryckligen tillåtet som en följd av tillämplig tvingande lag; (3) avlägsna identifikations-, upphovsrätts- eller ägandenotiser; (4) tillgängliggöra eller använda Tjänsten på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att association till vår Tjänst, våra produkter eller varumärken föreligger. Som Användare av Tjänsten, dess mjukvara eller innehåll, garanterar du att ditt användande sker i enlighet med Villkoren.

8.TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH LÄNKAR

8.1.

Förekomsten av externa hyperlänkar och/eller andra komponenter genererade av tredje part och som görs tillgängliga genom Tjänsten, Sleeping Worlds webbsida eller forum tillhandahållna av Sleeping World både inom och utom Tjänsten, innebär inte ett erkännande från Sleeping World av åsikter eller andra ställningstaganden som tredje part yttrar på eller utanför deras webbsidor och sociala medieplattformar. Sleeping World varken verifierar, garanterar eller tar ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av innehållet tillgängligt på dessa tredjepartssidor. Sleeping World är heller inte ansvarig för kvaliteten eller leveransen av några produkter eller tjänster erbjudna, tillgängliggjorda, mottagna eller marknadsförda av några sådana tredje parters webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt. Sleeping World är därför inte ansvarig för innehåll som tillhandahålls på tredjeparts webbsida, sociala medier eller kanaler i övrigt och Sleeping World är under inga omständigheter ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada, uppstådd genom oaktsamhet, passivitet, avtalsbrott, förtal, upphovsrättsintrång eller intrång i andra immateriella rättigheter, orsakat av framställning, distribuering eller nyttjande av information eller innehåll från tredje parts hyperlänkade webbsidor, sociala medier eller kanaler i övrigt.

8.2.

Tjänsten kan komma att integrera, integreras i eller tillhandahållas i samband med tredjeparts tjänster eller innehåll. Sleeping World kontrollerar inte dessa tredjepartstjänster eller deras innehåll. Du rekommenderas att noggrant läsa avtal, villkor och integritetspolicys presenterade för dig och som omfattar sådana tredjeparts tjänster och/eller deras innehåll.[JN4] 

8.3.

När du använder Tjänsten via ett mobilt nätverk gäller din nätverks- eller roamingleverantörs meddelandeavgifter, datakostnader och andra avgifter som betalas av användaren utanför detta avtal.

9.LÖPTID OCH UPPSÄGNING

9.1.

Om Du inte avslutar ditt abonnemang för Tjänsten löper det vidare med förnyad period varje månad, för alltid eller så länge Tjänsten erbjuds. Tjänsten kan när som helst sägas upp av Användaren. För att säga upp Tjänsten inför en ny period måste Användaren säga upp Tjänsten senast dagen innan en sådan ny månadsperiod påbörjas, annars löper abonnemanget ytterligare en månad innan det avslutas.

9.2.

För att säga upp ett abonnemang skicka ett mail till support@sleepingworld.com från den email-adress som du har registrerat dig med och meddela att du vill säga upp ditt abonnemang. Alternativt ringer du oss på telefonnummer.

9.3.

Utöver vad som angivits i Villkoren förbehåller Sleeping World sig rätten att som ensam beslutsfattare avsluta eller begränsa din användning av Tjänsten om du bryter mot Villkoren eller på andra sätt är engagerad i eller misstänks vara engagerad i olaglig eller bedräglig användning av Tjänsten.

10.SLEEPING WORLDS RÄTTIGHETER OCH ÅTAGANDEN

10.1.

Sleeping World förbehåller sig rätten att ändra priser och/eller dessa villkor. Ändringar meddelas berörda Användare via e-post som då har 30 dagar på sig att avgöra om man vill fortsätta använda Tjänster eller inte.

10.2.

Som del av tillhandahållandet av Tjänsten kan Sleeping World komma att kontakta Användaren via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera funktioner eller innehåll i Tjänsten. Sleeping World kan också komma att, om inte Användaren avböjt sådan möjlighet, kontakta Användaren via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten avseende erbjudanden eller liknande aktiviteter och event som är kopplade till Tjänsten. All kommunikation mellan Sleeping World och Användaren ska ske i enlighet med Sleeping Worlds integritetspolicy.

10.3.

Sleeping World ansvarar inte för eventuella störningar i ditt mobilnät eller hos din internetleverantör.

10.4.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Sleeping World ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Tjänsten ska Sleeping World ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Sleeping World har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned Tjänsten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.

10.5.

Sleeping World äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Sleeping World rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Sleeping Worlds integritetspolicy.

10.6

Den analys av sömndata som Tjänster erbjuder är avsedd att över tid ge en tillräckligt noggrann bild över hur användaren sover och baserat på detta erbjuda tips och produkter som kan hjälpa användaren att sova bättre. Tjänsten ska inte användas för medicinskt bruk eller för att övervaka användare med allvarliga problem med hälsan. Sleeping World och dess partners har ansträngt sig till det yttersta för att sensordata och sömnanalys ska vara så noggranna det går med hänsyn tagen även till sömnkomforten. Den exakta precisionen i analysen varje natt kan variera beroende på faktorer utanför Sleeping Worlds kontroll, såsom omgivande vibrationer, antal personer i sängen, husdjur osv. Genom att godkänna detta avtal förklarar Användare av Tjänsten sig införstådda med detta. Sleeping World tar inget direkt eller indirekt ansvar för någon typ av skada som uppkommer genom användning av Tjänsten eller de tips och produkter Tjänsten rekommenderar, annat än vad som krävs av tillämpliga lagar. De tips som Tjänsten ger får aldrig ersätta råd från läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 

11.ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN OCH RÄTTIGHETER

11.1.

Användaren får använda tjänster endast för privat bruk. Användarens konto är personligt och får inte delas med andra.

11.2.

Användaren får inte på något sätt sprida vidare innehåll i Tjänsten genom exempelvis kopiering, utlåning eller uthyrning av sådant material. All sömnkunskap och alla råd och tips som Tjänsten ger är personliga och får inte distribueras till 3:e part.

11.3.

Användaren förbinder sig att inte kringgå eller försöka kringgå de tekniska begränsningar som används för att förhindra kopiering av Tjänstens innehåll.

11.4.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att personuppgifter, särskilt e-postadressen, är korrekt. Användaren ansvarar för att uppdatera sådan information om den ändras, särskilt sin e-postadress. E-post som Sleeping World sänder till Användarens e-postadress ska anses ha kommit Användaren tillhanda inom en (1) dag från avsändandet.

11.5.

Användaren är ansvarig för att inneha kontrollen över sitt konto, förhindra annan att få eller bereda sig tillgång till Tjänsten genom Användarens konto och förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord eller andra personifierade detaljer relaterade till Användarens konto under den tid Användaren har ett abonnemang hos Sleeping World.

11.6.

Användaren ansvarar för att han/hon i sina eventuella recensioner av Tjänsten uttrycker åsikter respektfullt och inte använder ord eller fraser som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Sleeping World.

11.7.

Användaren äger inte rätt att utan Sleeping Worlds skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor.

11.8.

Du förbinder dig att inte använda Tjänsten på något sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt. Du förstår att du och inte Sleeping World, är ansvarig för all elektronisk kommunikation och innehåll skickat från dina plattformar till oss och att du måste använda Tjänsten, dina plattformar, vår webbsida och forum tillhandahållna av Sleeping World inom eller utom Tjänsten enbart för lagliga syften. Följaktligen förbinder du dig att inte använda webbsidan för någon bedräglig aktivitet eller i anslutning till ett brottsligt agerande eller andra olagliga aktiviteter eller att skicka, använda eller återanvända sådant material som inte tillhör dig; eller är olagligt, stötande (inklusive, men inte begränsat till material med sexuellt innehåll eller som främjar rasism, hat eller våld), bedrägligt, missvisande, utnyttjande, oanständigt, förolämpande, diskriminerande, nedsättande, obscent, pornografiskt eller gör intrång i upphovsrätt, varumärke, konfidentiell information, privatliv eller annan information eller rättighet vilken du inte äger eller som i övrigt är skadegörande för tredje part.

11.9.

För det fall Tjänsten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Sleeping World via support@sleepingworld.com, från den giltiga e- postadress du registrerat hos Sleeping World eller genom att på annat sätt meddela Sleeping World eller för att göra en reklamation.

12.ÖVRIGT

12.1.

Tjänsten erbjuds dig endast för det icke kommersiella syftet att hjälpa dig att sova bättre ta del av information och för andra liknande syften i enlighet med Villkoren och enligt svenska lagar. Sleeping World ger inga garantier om att Tjänsten eller deras innehåll tillgängliggörs för användning i andra länder.

12.2.

Sleeping World har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Sleeping World kan visa att fel beror på omständighet utanför Sleeping Worlds kontroll och som Sleeping World inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Sleeping World inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12.3.

Sleeping World har rätt att temporärt avbryta eller säga upp avtalet (Tjänsten) med Användaren omedelbart om det finns anledning att misstänka att Användaren underlåtit att följa Villkoren eller tillämpliga lagar, regler, föreskrifter eller därtill om Användaren på annat sätt använder Tjänsten på sätt som kan leda till skada för Sleeping World eller tredje part.

12.4.

Villkoren ska vara föremål för och tolkas enligt svensk lag. Villkoren ska dock inte på något sätt begränsa konsumenträttigheter Användaren kan ha som en följd av tvingande lagar i det land där Användaren har sin hemvist om det är ett annat land än Sverige.

12.5.

Vid tvist mellan Sleeping World och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

12.6.

Därtill tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.7.

Är du missnöjd med Tjänsten, innehållet däri eller dessa Villkor, avhjälper du detta genom att sluta använda eller på annat sätt sluta ta del av Tjänsten.

12.8.

För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto vänligen kontakta support@Sleepingworld.com.

 

Sleeping World AB